Polityka RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest VENTIER sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 /12/2, KRS 0000611633

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: biuro@ventier.com oraz telefonicznie: 536 959 799.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b. realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.

d. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług współpracujących z nami firm (naszych partnerów), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

j. zbierania danych osobowych celem ich dalszego udostępniania/sprzedaży innym podmiotom na potrzeby prowadzonych przez nich akcji marketingowych i promocyjnych, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:

a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła - dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

b. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

c. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

d. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

e. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-i. przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. d i e). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, bankom.

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W zależności od charakteru i kontekstu podanie Pani/Pana  danych osobowych może być obowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością podania danych niezbędnych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych.

 

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza nastąpi na podstawie zgody, która w każdej chwili może być cofnięta. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub ustania innej podstawy przetwarzania.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich brak może uniemożliwić Ventier sp. z o.o. przygotowanie zamówionej, zindywidualizowanej informacji handlowej.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W razie naruszenia warunków przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe wprowadzone do formularza będą przetwarzane w sposób w całości lub w części zautomatyzowany oraz mogą podlegać profilowaniu w celu ustalenia indywidualnych potrzeb Klienta. Przetwarzanie zautomatyzowane jest konieczne do skutecznego świadczenia usług zamówionych przez Klienta. Podjęte w toku przetwarzania decyzje dotyczące Klienta nie mają wpływu na jego sytuację prawną i dotyczą wyłącznie przedstawienia Klientowi określonej oferty lub informacji handlowej.

Wrocław

Skytower ul. Gwiaździsta 62 lok 12/2
53-413 Wrocław

biuro@ventier.com 604 903 205

Opole

ul. Wrocławska 64
45-701 Opole

biuro@ventier.com 665 254 761

Toruń

ul. Łokietka 5
87-100 Toruń

biuro@ventier.com 502 855 893

Wybierz oddział

Mapa oddziałów